Linux2014.06.11 01:52


패키지 인덱스 정보 업데이트

# sudo apt-get update


설치된 패키지 업그레이드

# sudo apt-get upgrade


의존성 검사하며 설치하기

# sudo apt-get diet-upgrade


'Linux' 카테고리의 다른 글

AIO 3399J uboot 빌드  (0) 2018.05.01
우분투 업데이트시 fetch fail 날 경우  (0) 2014.06.11
apt-get 명령 정리  (0) 2014.06.11
Ubuntu 시간 설정  (0) 2014.01.01
우분투 시간 설정  (0) 2013.12.28
블루투스 시리얼 포트 설정  (0) 2013.12.11
Posted by chcbaram